Sunday, December 22, 2019

Membangunkan HILL (High Impact School Leaders) Menerusi e-Coaching Berasaskan pendekatan Go-CALD (Google Classroom & Aplikasi Digital)


1.0              PENDAHULUAN

Inisiatif Program Transformasi Daerah (DTP) dibangunkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 untuk memberi tumpuan kepada sekolah berprestasi rendah termasuk murid berkeperluan khusus bagi memacu prestasi sekolah dengan sasaran yang perlu dicapai daripada segi kualiti, ekuiti dan akses secara jelas. SIPartner+ merupakan satu inisiatif utama dalam PPPM 2013-2025 berperanan dalam memberi bimbingan dan sokongan kepada pemimpin sekolah dalam membangunkan organisasi sekolah yang dipimpini (KPM, 2013). Strategi yang digunakan oleh SIPartners+ adalah memberikan sistem sokongan yang mantap, merangkumi sistem penyampaian yang berkualiti dan kepimpinan yang cekap dan berkesan bagi merealisasikan usaha pengupayaan kepimpinan sekolah yang berkualiti selaras dengan Anjakan 5 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025, iaitu memastikan sekolah dipimpin oleh pemimpin sekolah berprestasi tinggi supaya setiap anak mendapat pendidikan berkualiti.