Wednesday, March 25, 2020

Application Support, Development & Administration - ppt download

Application Support, Development & Administration - ppt download: Agenda Introduction to Microsoft Teams Managing Microsoft Teams Future of Microsoft Teams Q&A Today’s Agenda Microsoft Teams Managing Microsoft Teams Future of Microsoft Teams Q&A

Sunday, December 22, 2019

Membangunkan HILL (High Impact School Leaders) Menerusi e-Coaching Berasaskan pendekatan Go-CALD (Google Classroom & Aplikasi Digital)


1.0              PENDAHULUAN

Inisiatif Program Transformasi Daerah (DTP) dibangunkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 untuk memberi tumpuan kepada sekolah berprestasi rendah termasuk murid berkeperluan khusus bagi memacu prestasi sekolah dengan sasaran yang perlu dicapai daripada segi kualiti, ekuiti dan akses secara jelas. SIPartner+ merupakan satu inisiatif utama dalam PPPM 2013-2025 berperanan dalam memberi bimbingan dan sokongan kepada pemimpin sekolah dalam membangunkan organisasi sekolah yang dipimpini (KPM, 2013). Strategi yang digunakan oleh SIPartners+ adalah memberikan sistem sokongan yang mantap, merangkumi sistem penyampaian yang berkualiti dan kepimpinan yang cekap dan berkesan bagi merealisasikan usaha pengupayaan kepimpinan sekolah yang berkualiti selaras dengan Anjakan 5 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025, iaitu memastikan sekolah dipimpin oleh pemimpin sekolah berprestasi tinggi supaya setiap anak mendapat pendidikan berkualiti.

Sunday, November 10, 2019

Amalan Terbaik: MEWUJUDKAN EKOSISTEM PAK21

Kamarolzaharah bt Mohd Yunus
Guru Besar, SK Kangkar Pulai

PENGENALAN

Pembelajaran Abad ke 21 atau ringkasnya PAK21 merupakan pendekatan yang semakin dituntut di Malaysia. Apatah lagi dengan keperluan semasa maka perlu bergerak seiring dengan kehendak pelajar yang merupakan generasi Z yang membesar dalam ruang lingkup kecanggihan teknologi.   Justeru pelaksanaan PAK21 perlu diberi perhatian serius.

Pada masa ini, PAK21 bukan  lagi perkara baharu..  Setiap sekolah perlu melaksanakan selaras dengan pendidikan masa kini yang bukan sahaja berhasrat melahirkan warganegara yang baik malahan warganegara global yang mempunyai kemahiran, pengetahuan dan bermotivasi untuk menangani isu-isu kemanusiaan.  Semua elemen dalam  pembelajaran abad ke-21 ini terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2015

Keberkesanan PAK21 bukan sekadar tertumpu  pada prasarana dan susun atur bilik darjah serta alat seperti traffic light, ganjaran dan parking lot sahaja. Sebaliknya, PAK21 mestilah berasaskan kepada konsep 4C (Colaboratif, Komunikasi, Creativiti dan Critikal Thinking). Paling penting proses pembelajaran adalah berpusatkan murid . Guru perlu menjadi pemudahcara kepada murid dalam semua aktiviti di kelas.

Wednesday, October 23, 2019

Teachers Voice (Suara Guru)

Artikel ini ditulis bagi memenuhi permintaan rakan PGB yang masih belum jelas mengenai Suara Guru sebagai satu strategi dalam penambahbaikan sekolah.


Dalam pendidikan, suara guru merujuk kepada nilai, pendapat, kepercayaan, perspektif, kepakaran, dan latar belakang budaya para guru yang bekerja di sebuah sekolah, yang meliputi kesatuan guru, organisasi profesional, dan entiti lain yang merujuk kepada para guru. Sebagai falsafah dan strategi peningkatan sekolah, konsep suara guru dalam pendidikan telah berkembang semakin popular dalam beberapa dekad kebelakangan ini.

Sunday, October 20, 2019

Modul Pembelajaran Profil Kepimpinan Pemimpin Sekolah Negeri Johor (ProKiPS)Modul ini merupakan pelengkap dalam proses Coaching and Mentoring antara pegawai SIPartner+ dengan Pengetua/ Guru Besar (PGB). Modul ini merupakan bahan belajar yang digunakan oleh pembaca khususnya PGB dan SIPartner+ untuk mendalami pengetahuan bagi meningkatkan kompetensi kepimpinan sekolah. Modul-modul yang disediakan merupakan aspek-aspek yang terkandung dalam empat Standard J-ProKiPS (berasaskan SKPM 2010) Modul ini memiliki struktur yang khas bagi memudahkan pembaca mamahami kandungannya berdasarkan deskripsi skor tertinggi bagi setiap aspek dalam J-ProKiPS.

Buku Panduan Pembelajaran Abad Ke-21

PPD Kulai telah menerbitkan Buku Panduan Pembelajaran Abad Ke-21 dalam usaha memastikan Pembelajaran abad Ke-21 dapat direalisasikan dengan jayanya. Sekalung tahniah dan syabas diucapkan kepada tuan PPD dan semua pihak yang berusaha gigih bagi merealisasikan penyediaan buku panduan ini. Diharapkan panduan ini berupaya menjadi panduan dan pegangan kepada semua warga pendidik daerah Kulai dalam usaha meningkatkan tahap profesionalisme, pengetahuan dan kemahiran guru di sekolah-sekolah dalam pelaksanaan Pembelajaran Abad Ke-21. 

Standard Prestasi PAK21 JPN Johor

Penghasilan Standard Prestasi ini merupakan salah satu perkara yang terkandung dalam pelan operasi Sekolah PAK21. Standard Prestasi ini disediakan agar semua warga pendidikan Johor dapat membuat rujukan tentang peranan dan tanggungjawab yang perlu digalas. Bersesuaian dengan Gelombang 2 PPPM (2016-2020), penerbitan Standard Prestasi ini diharapkan dapat membantu institusi sekolah memacu kepada perubahan sistem dan mengukuhkan peranan masing-masing dari segi kapasiti dan
keupayaan pelaksanaan.Kerangka konsep PAK 21 sekolah- sekolah Negeri Johor