Tuesday, October 1, 2019

Cause and Effect , Fishbone, Ishikawa Diagram - ppt download

Cause and Effect , Fishbone, Ishikawa Diagram - ppt download: Cause and Effect , Fishbone, Ishikawa Diagram Total Quality Management (TQM) is a management strategy created to achieve excellence in quality in all organizational processes. TQM has been widely used in manufacturing, education, government, and service industries, as well as NASA space and science programs.

Thursday, June 27, 2019

Lawatan Bimbingan SIP+ dan SISC+ (Rakan ELIT) ke Sekolah Transformasi 2025.Video : Pelaksanaan TS25 SK Kota Masai 2, Pasir Gudang, Johor

Rakan ELIT School Improvement Partners Plus (SIPartners+) dan School Improvement Specialist Coaches (SISC+) di bawah Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) diberi mandat untuk memberi  bimbingan kepada sekolah TS25 bagi Kohort 2, 3 & 4. Bimbingan yang diberikan adalah bagi tujuan memberi sokongan kepada sekolah berhubung pelaksanaan aktiviti TS25 yang dilaksanakan dalam tiga siri. Setiap siri bimbingan akan berlangsung selama dua hari. Berikut adalah maklumat mengenai bimbingan Rakan ELIT kepada pihak sekolah untuk makluman dan tindakan bersama;

1) Setiap siri lawatan akan berlangsung selama 2 hari. 
i.   Siri Pertama : 01 April hingga 24 Mei 2019
ii.  Siri Kedua:  01 Julai hingga 31 Ogos 2019
iii.  Siri Ketiga:  01 Oktober hingga 15 November 2019

2) Rakan ELIT /SIPartners+ dan SISC+ yang dilantik sebagai pembimbing boleh memilih tarikh yang sesuai mengikut jangka masa yang ditetapkan bagi setiap siri lawatan bimbingan.

3)Satu siri lawatan bimbingan selama 2 hari bagi setiap sekolah.

4) Rakan ELIT SIPartners+ dan SISC+ digalakan menjalankan lawatan bimbingan secara bersama. Walau bagaimanapun bagi JPN Johor, Rakan ELIT diminta untuk hadir memberi bimbingan sebagai satu pasukan atau pasukan bagi memberikan sokongan yang lebih berimpak.

5) Rakan ELIT perlu mengisi instrumen lawatan bimbingan secara online melalui pautan http://bit.ly/totts25 dalam tempoh 2 minggu selepas LB dilaksanakan. 

6) Mematuhi jadual pemetaan pelaksanaan lawatan bimbingan yang boleh dirujuk di Lampiran 1.

7) Mengikut garis panduan yang ditetapkan seperti yang dinyatakan pada Lampiran 2

8) Melaksanakan bimbingan mengikut contoh struktur lawatan bimbingan seperti yang di sertakan pada Lampiran 3.

PPD menerusi SIPartners+, SISC+ dan penolong-penolong PPD diminta oleh KPM untuk merancang dan melaksanakan lawatan bimbingan secara bersama di sekolah iaitu sebagai satu pasukan. Rakan ELIT SIPartners+ akan memberi bimbingan yang memfokuskan aspek kepimpinan instruktional manakala Rakan ELIT SISC+ akan memberi bimbingan dalam aspek pembelajaran dan pengajaran (PdP) bilik darjah.  Sepanjang sesi bimbingan Rakan ELIT diminta untuk sentiasa berhemah dan mematuhi etika profesional penjawat awam sepanjang berada di sekolah seliaan.


CONTOH PROFORMA BIMBINGAN RAKAN ELIT


1) Proforma Bimbingan TS25 Kohort 2 : 

2017 | Bimbingan diketuai oleh Pensyarah IAB & IPG (Tiada proforma bimbingan digunakan)
2018 | Bimbingan 1 | Bimbingan 2 | Bimbingan 3 |
2019 | Bimbingan 1 | Bimbingan 2 | Bimbingan 3 |

2) Proforma Bimbingan TS25 Kohort 3 : 
2018 | Bimbingan 1 | Bimbingan 2 | Bimbingan 3 |
2019 | Bimbingan 1 | Bimbingan 2 | Bimbingan 3 |

3) Proforma Bimbingan TS25 Kohort 4 : 
2019 | Bimbingan 1 | Bimbingan 2 | Bimbingan 3 |

Tuesday, April 16, 2019

Sarana Keperluan Sekolah


Salah satu kursus yang dihadiri oleh SIPartners+ menyentuh secara khusus mengenai intervensi dalam melaksanakan bimbingan kepada pengetua dan guru besar. Sudah tentu fokus bimbingan bukanlah kepada masalah atau isu yang dibangkitkan oleh kepimpinan sekolah, sebaliknya intervensi yang berkesan ialah bagaimana mengenai punca kepada isu dan masalah. 
Salah satu strategi yang digunakan dalam mengesan isu dan masalah bagi tujuan penambahbaikan ialah keterbukaan kepimpinan di sekolah melaksanakan kajian tentang sarana keperluan sekolah. Saya berterima kasih kepada Pensyarah Kanan IAB Haji Abdul Razak Elias yang telah banyak memberi dan berkongsi instrument sarana keperluan sekolah yang boleh digunakan untuk mengetahui tahap atau status aspek utama dalam amalan pengurusan dan kepimpinan di sekolah. Sila klik pada link berikut untuk muat turun instrumen;Kepada rakan pengetua dan guru besar yang menggunakan bahan ini perlu mendapat bimbingan dari SIPartners+ sekiranya kurang jelas dalam menggunakan instrumen sarana keperluan sekolah ini. Melaksanakan kajian adalah bagi tujuan mendapatkan status sekolah dan merupakan elemen pemerolehan data dalam strategi penambahbaikan sekolah berasaskan data (data driven). Data yang dikumpulkan, perlu dianalisis, di terjemah atau diinterpretasikan sebelum sebarang tindakan penambahbaikan sekolah diambil.


Monday, March 4, 2019

Defence Mechanisms a way to protect our ego. - ppt video online download

Defence Mechanisms a way to protect our ego. - ppt video online download: What are Defence Mechanisms? DEFINITION: unconscious mental processes that distort reality in order to protect the ego against anxiety, shame, or other unacceptable feelings or thoughts Humans use defence mechanisms to deal with problems, anxiety, and self-esteem issues these processes allow our mind to hide/change a problem so that it won’t bother us in a conscious way we use defence mechanisms to varying extends

Saturday, February 23, 2019

Penggunaan Grid Potensi dan Prestasi Coaching Dalam Pembangunan Individu

Berupaya memberikan prestasi kerja yang terbaik pada hari ini tetapi, mempunyai fokus untuk mencapai prestasi yang lebih baik pada masa hadapan sentiasa menjadi matlamat bagi kebanyakan individu sama ada dalam perkara yang menyentuh hal-hal peribadi mahu pun berkaitan dengan bidang pekerjaan kita. 

Monday, November 12, 2018

Pelan Tindakan PPD: Merealisasikan Johor Showcase Sebagai Pemacu dan Peneraju Transformasi Pendidikan.

https://drive.google.com/file/d/1q_l1hPZzV3ULmU6QLJQil4ToiFbFv_n7/view?usp=sharing


Klik pada gambar untuk ke dokumen Pelan Tindakan PPD Kulai


Pejabat Pendidikan Daerah Kulai komited dengan dasar dan hala tuju yang digariskan oleh Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Adalah menjadi hasrat dan keutamaan Pejabat Pendidikan Daerah Kulai untuk merealisasikan Johor Showcase sebagai pemacu dan peneraju transformasi pendidikan. Oleh itu Pelan Tindakan Pejabat Pendidikan Daerah Kulai Tahun 2018 akan menjadi agenda utama dalam meralisasikan enam matlamat strategik Pejabat Pendidikan Daerah Kulai yang telah dibina berdasarkan kehendak dan haja tuju yang digariskan oleh Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. 

Sehubungan itu Pelan Tindakan Pejabat Pendidikan Daerah Kulai Tahun 2018 menjadi pemangkin dan garis panduan dalam menzahirkan aspirasi Johor Showcase dengan memberi keutamaan terhadap Peningkatan Pencapaian Akademik Sekolah, Pembudayaan Pendidikan Abad Ke-21, Pembangunan Sekolah Fokus dan Transformasi, Kolaboratif MSSJ – JDT, Kokurikulum Berimpak Tinggi, Pembentukan DSLB, Pengurusan Asrama Kualiti dan Karakter Murid Johor (KrMJ). 

Bagi memastikan perancangan ini memberi keberhasilan yang optimum sama ada dalam aspek operasi dan kemenjadian murid, usaha yang berterusan akan dilakukan untuk penambahbaikan, sesuai dengan keperluan dan cabaran baharu pada masa hadapan. Bagi tujuan ini, prestasi dan KPI setiap aktiviti yang dirancang dalam Pelan Tindakan akan dikaji semula setiap enam bulan. Pelan Tindakan 2018 telah dirangka dan dibangunkan secara khusus dalam satu struktur dengan mengambil kira analisis SWOT, OPPM, sPeCt, PDCA,e-DPSKu, pendekatan Coaching & Mentoring serta alat-alat kualiti yang lain akan digunakan sebagai satu strategi bagi memastikan pendekatan execute to excel dapat diterjemahkan. 

Proses penyediaan dokumen ini memerlukan penglibatan yang tuntas dalam kalangan warga Pejabat Pendidikan Daerah Kulai di semua unit. Dokumen ini melalui perubahan seperti yang terkandung dalam rangka kerja yang sejajar dengan Blue Ocean Strategy. Dalam setiap proses kajian semula, empat rangka kerja Blue Ocean Strategy ini merangkumi proses eliminate (gugur), reduce (kurangkan), raise (menambah) dan create (menciptakan). Pelan Tindakan Pejabat Pendidikan Daerah Kulai Tahun 2018 ini, diharapkan dapat dilaksanakan dengan menggarap budaya kerja Ai-SKT iaitu menjadikan keutamaan terhadap Akademik, Integriti, Sistematik, Kesegeraan dan Turun Padang sebagai nilai yang menunjangi segala inisiatif dan usaha ke arah  memberi sokongan kepada sekolah agar dapat menyumbang kepada pencapaian aspirasi tersebut. 

Justeru, semua pegawai dan staf sokongan di Pejabat Pendidikan Daerah Kulai harus bergerak ke hadapan dan berganding bahu mewujudkan satu budaya organisasi yang cemerlang.  Saya juga berharap semua pihak yang terlibat dapat memainkan peranan positif, kreatif dan inovatif dalam melaksanakan Pelan Tindakan Pejabat Pendidikan Daerah Kulai Tahun 2018.

HJ ISHAK BIN MAHBOB
Pegawai Pendidikan Daerah Kulai

myPortfolio SIPartners+
Berdasarkan perkembangan semasa, PKPA Bil. 8 Tahun 1991 Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja telah dikaji dan ditambah baik. Inisiatif ini mengambil kira cabaran dan perubahan semasa sama ada di peringkat global mahupun domestik seperti gelombang teknologi digital, ekspektasi rakyat, dominasi golongan millennial dan Revolusi Perindustrian Keempat. 

Sehubungan itu, PKPA Bil. 4 Tahun 2018 myPortfolio: Panduan Kerja Sektor Awam dikeluarkan sebagai pendekatan baharu dalam pelaksanaan bidang tugas dan tanggungjawab secara yang lebih komprehensif dan teratur di agensi Kerajaan. Ketua Jabatan juga boleh meluas guna myPortfolio sebagai radas strategik dalam pengurusan sumber manusia.

myPortfolio adalah satu kaedah pengurusan ilmu yang memberikan penekanan kepada pengupayaan minda setiap penjawat awam dalam kerangka organisasi berpembelajaran (learning organisation). Selain sebagai dokumen rujukan rasmi yang menghuraikan maklumat pewujudan jawatan, proses kerja dan panduan menjalankan tugas bagi jawatan tersebut dalam sesebuah organisasi juga dinyatakan dalam myPortfolio.

Ciri-ciri myPortfolio adalah seperti yang berikut:
  1. myPortfolio merupakan dokumen rujukan pada peringkat jawatan dan jabatan;
  2. Setiap jawatan dalam sesebuah agensi hendaklah mempunyai myPortfolio termasuk jawatan yang belum diisi;
  3. myPortfolio berasaskan bidang tugas dan tanggungjawab jawatan; dan
  4. myPortfolio mengandungi maklumat, panduan dan rujukan dalam mengendalikan tugas yang ditetapkan bagi sesuatu jawatan. 


Komponen Utama dalam myPortfoliomyPortfolio memperkenalkan satu elemen baharu, memansuhkan tiga (3) komponen dan menambah baik tujuh (7) aspek Fail Meja. Terdapat 10 komponen baharu myPortfolio meliputi maklumat yang perlu diketahui dan dirujuk oleh penjawat awam dalam melaksanakan tugas. Komponen myPortfolio adalah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.

Pekeliling ini mendukung hasrat Kerajaan untuk memantapkan lagi perkongsian dan integrasi maklumat serta kerjasama strategik dalam kalangan agensi Kerajaan. Hasrat ini dipaparkan melalui kolaborasi strategik antara MAMPU dengan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) ke arah pengoptimuman sumber manusia dan peningkatan produktiviti. 

Maka melalui Pekeliling ini, Deskripsi Tugas (Job Description - JD) diperkenalkan bagi menggantikan Senarai Tugas. Deskripsi Tugas ini memperjelaskan tujuan pewujudan sesuatu perjawatan dengan mengambil kira komponen akauntabiliti, dimensi dan kompetensi yang diperlukan bagi sesuatu jawatan dalam organisasi. Hal ini selaras dengan objektif sesuatu jawatan yang secara prinsipnya diwujudkan berdasarkan kadar upah untuk kerja (rate for the job). 

Akauntabiliti yang jelas dan spesifik dapat membantu penyandang menjalankan tugas dengan lebih efektif, setara dengan gred jawatan yang diperuntukkan. Deskripsi Tugas juga dapat membantu untuk menterjemahkan hasil daripada tugas tertentu dengan lebih jelas bertepatan dengan objektif penubuhan sesebuah organisasi.

Bagi memenuhi hasrat ini SIPartners+ sebagai salah satu komponen utama dalam inisiatif DTP 3.0 turut tidak terkecuali daripada penyediaan myPortfolio ini. Oleh itu pada 14-16 Oktober yang lalu SIPartners+ Johor telah mengadakan satu perbengkelan khas untuk menghasilkan myPortfolio SIPartners+. Menerusi perbengkelan tersebut  SIPartners+ Johor telah menghasilkan Draf myPortfolio SIPartners+ yang kemudiannya saya murnikan untuk dijadikan sebagai asas rujukan kepada seluruh SIPartners+ Johor. Bahan tersebut boleh dimuat turun menerusi pautan berikut.

Bahan yang dihasilkan ini bukanlah sesuatu yang telah lengkap, sebaliknya masih memerlukan proses perincian dan pemurnian. Salah satu cabaran utama dalam penyediaan my Portfolio ini ilah ketidakpastian dimanakah kedudukan SIPartners+ dalam penstrukturan PPD. Mengikut garis panduan awal penstrukturan PPD, SIPartners+ akan ditempatkan di bawah Unit Pengurusan Sekolah. 

Namun demikan, dengan mengambil kira pandangan dan cadangan penambahbaikkan yang dibuat oleh JPN dan PPD Johor, buat masa ini myPortfolio SIPartners+ disediakan dengan meletakkan perjawatan SIPartners+ di bawah Unit Perancangan. Selepas penstrukturan PPD dimuktamadkan saya akan mengemaskini semula draf ini bagi disesuaikan dangan perubahan yang berlaku. 

Semoga bahan ini dapat dimanfatkan oleh rakan SIPartners+ di seluruh negara, dan sekiranya teradapat cadangan dan penambahbaikan atau hasil dari SIPartners+ dari negeri lain bolehlah dikongsikan kepada saya menerusi email berikut; azmansafii@gmail.com