Thursday, March 30, 2017

Gaya Kepimpinan Berkesan

Gaya Kepimpinan Berkesan

Oleh,

Rakan Peningkatan Sekolah (SIP+),
Pejabat Pendidikan Daerah Kluang

Pendahuluan

Penulisan ini bertujuan untuk membantu pembaca memahami gaya kepimpinan berkesan untuk menggembleng tenaga warga pendidik ke arah pencapaian matlamat sekolah. Penulisan ini akan menjawab persoalan “Apa” secara ringkas bagi memberi pemahaman tentang konsep dan memberi fokus terhadap persoalan “Bagaimana” bagi membincangkan tentang aspek aplikasi.
Objektif Penulisan


Pada akhir Penulisan ini, pembaca akan :

a.    Mengetahui tentang gaya kepimpinan dan ciri-cirinya
b.    Memahami gaya kepimpinan berdasarkan situasi, perubahan yang dilaksanalkan dan tahap perkembangan subordinat
c.     Memahami tanggungjawab kepimpinan berdasarkan kewibawaan, nilai integriti dan profesional.
d.    Membantu meningkatkan kemahiran dalam pengurusan   
                                                                                        
Kerangka Penulisan

Gambarajah yang berikut merupakan kerangka topik yang terdapat dalam Penulisan ini.  Gaya kepimpinan berkesan perlu memenuhi  6 ciri yang dinyatakan.

     


 KERANGKA PENULISAN GAYA KEPIMPINAN BERKESAN
Apa itu Gaya Kepimpinan?

Gaya kepimpinan merupakan pendekatan dan cara gaya bertindak yang digunakan oleh seseorang pemimpin untuk mempengaruhi pengikutnya mencapai matlamat organisasi (Newstan & Davis, 1993). Pendekatan ini sering dikaitkan dengan cara penggunaan kuasa yang diamalkan oleh seseorang pemimpin dalam menetapkan hala tuju organisasi, merancang dan melaksanakan strategi dan memotivasikan warga sekolah yang dipimpinnya (Mohd Najib Ghafar & Tamyis Arbah, 2008)

Mengapa Gaya Kepimpinan Penting?

Seseorang pemimpin sekolah akan dapat memainkan peranannya dengan lebih berkesan sekiranya dia mengamalkan gaya kepimpinan yang bersesuaian dengan situasi dan persekitaran yang terdapat dalam organisasinya (Stoner & Wankel, 1989). Hal ini kerana gaya kepimpinan yang diamalkan oleh seseorang pemimpin itu akan mempengaruhi cara dia bertindak dan membina hubungan dengan pengikutnya. Oleh itu, gaya kepimpinan yang sesuai berupaya menggerakkan warga sekolah untuk berkongsi wawasan organisasi, seterusnya berusaha untuk merealisasikannya.

Bagaimana menyesuaikan gaya kepimpinan dengan situasi ?

Model Kepimpinan Mengikut Situsai bermula dengan anggapan bahawa keadaan yang berbeza memerlukan cara memimpin yang berbeza. Oleh itu, pemimpin mestilah mudah berubah untuk memilih gaya yang sesuai dengan situasi yang wujud. Dapatan kajian Hersey dan Blanchard (1977) menunjukkan bahawa pemimpin yang berkesan telah mengamalkan gaya kepimpinan situasi mengikut tahap perkembangan pengikut.

Semakin  matang tahap perkembangan pengikut, semakin tinggi darjah kecekapan dan kompetensinya. Menurut Blanchard (2001) terdapat empat gaya  kepemimpinan yang boleh dipadankan dengan empat tahap perkembangan subordinat. Aplikasinya di sekolah dapat dirumuskan seperti dalam jadual di bawah ini,:

GAYA KEPIMPINAN BERKESAN BERDASARKAN TAHAP PERKEMBANGAN SABORDINAT

TAHAP PERKEMBANGAN SABORDINAT
GAYA KEPIMPINAN BERKESAN
ULASAN
GURU BAHARU
 Kompetensi masih rendah
Komitmen masih tinggi
Gaya Mengarah
(DIRECTING)
Beri arahan dengan jelas kerana guru belum berpengalaman
GURU PERMULAAN ADA PENGALAMAN DAN MASUK ZON SELESA
Kompetensi mula meningkat
Komitmen mula menurun

Gaya Membimbing
(COACHING)
Cetuskan idea agar guru guna pengalaman untuk pilih pendekatan  lebih baik
GURU BERPENGALAMAN
DALAM ZON SELESA
Kompetensi semakin tinggi
Komitmen semakin menurun/ rendah

Gaya Menyokong
(SUPPORTING)
Beri sokongan kepada  guru agar penglibatan  dan sumbangan mereka lebih bermakna
GURU BERPENGALAMAN
YANG KOMITED
Kompitensi  tinggi
Komitmen tinggi

Gaya Mengupaya
(DELEGATING)
Buat delegasi tugas kerana guru mampu melaksanakan tugasan tanpa diarahkan

Ringkasnya, semakin tinggi tahap perkembangan subordinat, pemimpin seharusnya mengurangkan gaya kepimpinan yang berteraskan arahan tugasan dan penyeliaan yang ketat (directing) kepada gaya yang lebih berorientasikan hubungan dengan pengikut iaitu membimbing/ menjual idea (coaching) atau memberi sokongan (supporting). Akhirnya apabila tahap perkembangan pengikutnya samakin tinggi bukan sahaja dalam disiplin tugasnya bahkan dalam aspek psikologinya, pemimpin sekolah haruslah mengupayakan tugasnya (delegating). Model di atas sesuai digunakan di sekolah yang mempunyai ciri-ciri pengikut yang berbeza dari segi latar belakang akademik, keupayaan kebolehan, pengalaman dan komitmen dalam melaksanakan sesuatu tugas.

Bagaimana Mengaplikasi Gaya Kepimpinan yang Berdaya Saing dan Berkeupayaan Mendepani Perubahan?

Kelangsungan hayat sesebuah organisasi sangat bergantung kepada keupayaannya mendepani persekitaran yang sentiasa berubah. Implikasinya, pemimpin organisasi perlu bertindak secara proaktif untuk melaksanakan perubahan ke arah tindakan pembetulan dan penambahbaikan secara berterusan. Oleh itu segala tindakan dan pengalaman yang dilalui merupakan proses pembelajaran untuk memperbaiki diri dan meningkatkan potensi organisasi.

Sehubungan itu, pemimpin sekolah perlu mendorong warganya untuk terus belajar dari persekitaran dan pengalaman yang mereka lalui agar usaha-usaha pembetulan dan penambahbaikan dapat dilaksanakan secara berterusan. Melalui proses pembelajaran sebegini, pemimpin sekolah boleh membimbing warganya untuk melaksanakan tindakan secara lebih terancang dan strategik serta bersifat lebih inovatif dan kreatif. Oleh itu, perubahan yang dilakukan adalah dalam tatacara kerja yang sistematik, terancang dan terurus.

Kaedah dan sistem baharu yang lebih efektif dan aktif berfungsi perlu diwujudkan. Model for Managing Compleks Change merumuskan bahawa perubahan yang dilaksanakan oleh sesebuah organisasi itu berjaya sekiranya ia menepati lima faktor utama iaitu: matlamat yang jelas, kemahiran yang perlu, insentif yang menarik, sumber yang mencukupi dan pelan tindakan yang strategik (Knoster, 1991). Jadual berikut menunjukkan implikasi sekiranya terdapat kepincangan dalam salah satu faktor tersebut :

JADUAL FAKTOR PENENTU KEBERKESANAN DAN  IMPLIKASI TERHADAP PERUBAHAN

FAKTOR PENENTU KEBERKESANAN PERUBAHAN

IMPLIKASI
Matlamat
Kemahiran
Insentif
Sumber
Pelan Tindakan
=
BERJAYA
Matlamat
Kemahiran
Insentif
Sumber
TIADA
=
TERENCAT
Matlamat
Kemahiran
Insentif
TIADA
Pelan Tindakan
=
KECEWA
Matlamat
Kemahiran
TIADA
Sumber
Pelan Tindakan
=
PERLAHAN
Matlamat
TIADA
Insentif
Sumber
Pelan Tindakan
=
BIMBANG
TIADA
Kemahiran
Insentif
Sumber
Pelan Tindakan
=
KELIRU
                                                                                                                           
Ringkasnya, sekolah perlu ada matlamat dan mempunyai satu pelan perancangan yang strategik dan sistematik bagi membolehkan perubahan yang dihasratkan berada dalam lingkungan kawalannya. Di samping itu, faktor kemahiran, insentif dan sumber untuk melaksanakan perancangan tersebut perlu disediakan agar tenaga warga sekolah dapat digembleng ke arah pencapaian matlamat perubahan yang dihasratkan.

Bagaimana mengaplikasi gaya kepimpinan berpaksikan nilai integriti dan profesional ?

Akauntabiliti dan integriti adalah antara prinsip yang perlu ada dalam setiap penjawat awam. Akauntabiliti merujuk kepada kewajipan penjawat awam dalam menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan mengikut undang-undang, prosedur dan arahan yang berkuat kuasa. Akauntabiliti penting bagi memastikan tugas-tugas yang dilaksanakan mencapai objektif yang telah ditetapkan dan tiada pembaziran yang menjejaskan sumber-sumber awam.

Integriti pula dikaitkan dengan nilai-nilai murni seperti jujur, amanah, telus, tulus, adil dan saksama, berkecuali dan kebolehpercayaan. Penjawat awam yang mempunyai dan mengamalkan prinsip ini tidak bersikap mementingkan diri sendiri sebaliknya lebih mengutamakan kepentingan orang ramai.

Sehubungan itu, pemimpin sekolah perlu sentiasa berintegriti dan bersiikap profesional dalam melaksanakan tugas dan mengambil tindakan dalam urusan sehariannya. Dalam membuat agihan tugas sebagai contoh, pemimpin sekolah melaksanakannya secara adil dan saksama berdasarkan kepakaran dan keperluan perkhidmatan tanpa melibatkan sikap pilih kasih. Natijahnya, hubungan profrsional warga sekolah akan lebih harmoni dan tenaga warga sekolah dapat digembling ke arah pencapaian matlamat sekolah.

Bagaimana menjadi pemimpin yang berwibawa ?

Kepimpinan yang berwibawa dianggap paling berkesan kerana mampu membuat perubahan dan pembaharuan kepada organisasi dan warganya. Hal ini kerana, sebahagian besar daripada tanggungjawab pemimpin itu adalah untuk membawa perubahan dan pembaharuan positif kepada organisasi serta mampu mendengar, melihat dan merasai denyut hati warganya.

Sehubungan itu, pemimpin sekolah perlu berpengetahuan luas untuk menjana idea yang bernas dan berkemahiran dalam memberi nasihat dan bimbingan kepada warga sekolahnya. Oleh itu, prasyarat untuk seorang itu menjadi pemimpin sekolah yang berwibawa adalah mempunyai pengetahuan, kemahiran dan keupayaan untuk mempengaruhi warga sekolahnya mengambil tindakan yang tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan oleh sekolah.

Pemimpin sekolah perlu menjadi role model kepada warga sekolahnya dari aspek pengetahuan, kemahiran dan pegamalan nilai-nilai yang positif. Mereka juga perlu turun padang untuk melihat sendiri dan memantau pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang. Bimbingan langsung terhadap warganya perlu diadakan sekiranya semasa pemantauan dilaksanakan, terdapat perkara=perkara yang memerlukan perhatian, bimbingan, teguran dan nasihat secara on site agar usaha pembetulan dan penambahbaikan dapat dilaksanakan dari semasa ke semasa.

Bagaimana mengaplikasikan gaya kepimpinan yang mendorong penglibatan dan sokongan semua warga ?

Penglibatan dan sokongan semua warga sekolah untuk memainkan peranan dan melaksanakan tugas marupakan syarat utama untuk sesebuah sekolah itu mencapai matlamatnya. Oleh itu, pemimpin sekolah perlu mengambil inisiatif untuk mendapatkan sokongan dan melibatkan warga sekolah dalam menjayakan pelbagai program dan aktiviti. Warga sekolah perlu diberi ruang dan peluang untuk melibatkan diri bukan sahaja di peringkat operasional seperti PdP, aktiviti kokurikulum, disiplin dan lain-lain aktiviti rutin, malah mereka perlu dilibatkan dalam proses penyelesaian masalah dan membuat keputusan di peringkat pengurusan di sekolah.

Penglibatan sebegini dapat mendorong rasa kebertanggungjawaban bersama. Rasa kebersamaan ini merupakan asas bagi pembinaan satu pasukan guru yang lebih komited dan mantap. Akhirnya, gaya kepimpinan yang dapat mendorong ke arah penglibatan dan sokongan semua warga ini mampu menggembleng tenaga warga sekolah ke arah pencapaian matlamat sekolah. 

Bagaimana memanafaatkan maklum balas untuk penambahbaikan gaya kepimpinan?

Akhirnya, pemimpin sekolah perlu mengamalkan gaya kepimpinan yang dinamik dan flksibel yang boleh ditambah baik dari semasa ke semasa. Oleh itu, maklum balas dari warga sekolah dan pihak lain di luar sekolah tentang gaya kepimpinan pemimpin sekolah perlu dimanfaatkan agar pendekatan yang diamalkan dapat diperbetulkan dan ditambah baik.

Antara kaedah yang boleh digunakan untuk mendapatkan maklum balas tentang kepimpinan di sekolah ialah melalui penggunaan peti cadangan, media sosial (seperti facebook, WhatsApp, Telegram dll) atau cara lain seperti menggunakan email atau kaedah bersemuka. Dapatan dari maklum balas tersebut perlu dianalisis bagi membolehkan tindakan susulan berupa usaha pembetulan atau penambahbaikan terhadap gaya kepimpinan sedia ada dapat dilaksanakan.. Namun, pihak pemimpin sekolah perlu bersikap terbuka untuk menerima teguran, pandangan dan kritikan untuk tujuan memperbaiki amalan gaya kepimpinan sedia ada.
Rumusan

Gaya kepimpinan merupakan pendekatan dan cara gaya bertindak yang digunakan oleh seseorang pemimpin untuk mempengaruhi pengikutnya mencapai matlamat organisasi (Newstrom, Davis, 1993). Ringkasnya, PGB boleh mengaplikasikan gaya kepimpinan ini dengan mengambil tindakan-tindakan yang bersesuaian. Beberapa cadangan tindakan dalam kerja buat PGB melibatkan aspek gaya kepimpinan berkesan adalah seperti carta alir berikutnya :