Saturday, September 30, 2017

Model Maslow Dalam Perkembangan Pembelajaran Murid di Sekolah

 
Model Maslow yang berbentuk peringkat itu merupakan perkembangan ‘ontological’ individu kerana setiap peringkat perkembangan perlu dilalui oleh individu misalnya pada masa bayi atau kanak-kanak, individu memerlukan perlindungan dan keselamatan, diikuti dengan kasih sayang, dan penghormatan diri dan keperluan ini terus bertambah sehingga kepada peringkat penyempurnaan kendiri.   

Kajiannya mendapati semakin tinggi keperluan individu itu maka semakin kurang pergantungan kepada persekitaran sosial kerana dalam hal ini individu menggunakan pengalaman lampau untuk menentukan tingkah-lakunya.  Pada masa ini motivasi bergantung kepada kemahuan dalaman, kemampuan, potensi, bakat, dan kreativiti impuls individu.   

Sementara itu persekitaran sosial merupakan faktor desakan dalam mencapai kemahuan ini.  Maka dengan itulah juga Maslow menamakan keperluan peringkat terbawah sebagai keperluan kekurangan dan peringkat paling tinggi sebagai keperluan perkembangan.  
 

Keperluan Fisiologi  

Mengikut teori Maslow, peringkat ini merupakan keperluan yang paling asas. Keperluan ini adalah penting bagi kehidupan sesuatu organisme, apatah lagi manusia.  Keperluan asas ini merangkumi apa yang diperlukan untuk diri atau fizikal seseorang seperti keperluan mendapatkan makanan, minuman dan tempat tinggal. 
 
Membicarakan teori motivasi Maslow dalam konteks pendidikan, pelajar-pelajar yang mendapat kurang makanan tidak dapat menumpukan perhatian yang sepenuhnya terhadap pelajaran mereka. Ini kerana kesan daripada kekurangan keperluan ini akan mengakibatkan kesihatan pelajar terganggu atau terjejas.   

Bagi mengelakkan perkara ini berlaku, para guru sepatutnya memberikan perhatian dan mengambil berat kepada tanda-tanda yang menunjukkan apa-apa kekurangan dari segi fizikal pelajar itu.  Sekiranya keperluan ini tidak dipenuhi pelajar akan kurang bermotivasi atau berminat terhadap pelajaran.   

Selain itu, salah satu lagi yang termasuk dalam keperluan asas manusia adalah keperluan seks.  Keperluan ini akan mencapai kemuncaknya apabila seseorang itu mencapai peringkat baligh.   Melalui keperluan ini, setiap individu dapat mengetahui peranan jantina masing-masing.   

Mereka perlu berkahwin untuk memenuhi keperluan seks.  Bagi remaja yang cuba memenuhi keperluan seks melalui hubungan seks yang tidak selamat, boleh mendatangkan penyakit yang berbahaya kepada mereka.  Kekurangan keperluan seks boleh menyebabkan seseorang individu tidak dapat melakukan tugasan lain kerana keperluan ini adalah merupakan  keperluan utama yang perlu dipenuhi terlebih dahulu.
 

Keperluan Keselamatan 

Telah menjadi lumrah setiap yang bernyawa, aspek keselamatan amat penting dalam hidup.  Demikianlah tiap-tiap individu memerlukan keperluan ini tetapi dengan kekuatan yang berbeza-beza.  Ada individu yang kurang mempunyai keperluan ini dan menjadikannya lebih gemar bersendirian, tetapi ada individu yang mempunyai keperluan ini dengan kuatnya sehingga menjadikannya bergantung di dalam banyak hal kepada orang lain.   

Keperluan ini boleh jadi timbul daripada keadaan anak-anak kecil yang tidak dapat hidup dengan sendirinya dan memaksa ia bergantung kepada orang dewasa terutama ibu bapa untuk mendapatkan keperluan ini agar ia sentiasa dilindungi.  Sebagai contoh semasa dalam kesakitan seorang kanak-kanak amat memerlukan jagaan ibu bapa.   

Sikap kepekaan dan keprihatinan seorang ibu atau bapa yang bertanggungjawab diharapkan demi menjaga keselamatannya dan hasil penyelidikan yang dibuat oleh Harlow dan Zimmerman (1958) berdasarkan kajiannya turut menunjukkan betapa pentingnya perdampingan dan sentuhan orang dewasa kepada seseorang kanak-kanak.  

Hal yang sedemikian turut berlaku di dalam kelas.  Pelajar-pelajar memerlukan keselamatan daripada seorang guru iaitu dalam bentuk disiplin.  Oleh itu dari peringkat awal lagi, kanak-kanak perlu diajar akan disiplin ini.  Mereka tidak boleh dibiarkan mendisiplinkan diri mereka sendiri.  

Sebagai seorang yang berpengalaman, wajarlah ibu bapa memainkan peranannya dalam mendidik dan mengajari anak-anak akan hal ini. Semasa di dalam kelas guru pula berperanan besar.  Keselamatan di dalam kelas dapat dijamin jikalau seseorang guru itu bertindak dengan konsisten.  Ini kerana pelajar-pelajar itu akan dapat belajar dengan lebih berkesan jika mereka dapat mengetahui perasaan atau ‘mood’ guru itu.  

Contohnya, cara seseorang guru itu memberikan arahan.  Semestinya setiap arahan yang diberi tidak bercanggah.  Di samping itu apa yang penting juga guru seharusnya ada sikap toleransi terhadap para pelajarnya.  Ini kerana pelajar-pelajar akan berasa selamat dan membolehkan mereka dapat menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap proses pembelajaran. 
 

Keperluan Kasih Sayang 

Berdasarkan Teori Maslow, turut diperlukan keperluan ini  untuk mendapatkan hubungan yang mesra, kasih-sayang, dan perasaan diri.  Kebiasaan yang berlaku di dalam kelas, pelajar kadang-kadang akan berasa terganggu apabila terjadi perkelahian atau perbalahan antara satu sama lain.  Mereka berasakan diri dan emosi mereka berada di dalam keadaan yang tidak stabil menyebabkan tidak dapat menumpukan perhatian terhadap proses pembelajaran mereka.  

Keadaan ini akan menjadi lebih kritikal dan tegang jikalau mereka dimarahi pula oleh guru dan dikenakan denda.  Situasi ini akan menimbulkan rasa tidak senang di kalangan pelajar terbabit dan merasakan diri mereka seolah-olah tidak disukai, dihargai, atau tidak dipedulikan oleh guru mahupun kawan-kawan. 

Ekoran daripada itu keinginan, minat, juga kehendak atau motivasi mereka untuk belajar akan pudar dan lenyap. Dalam konteks ini, guru perlulah memberi tunjuk-ajar kepada mereka dengan menasihati atau mengadakan sesi kaunseling untuk mengeratkan hubungan yang baik sesama mereka.   

Apa yang penting juga ini akan dapat memelihara hubungan yang baik dan mesra di antara pelajar dengan guru.   Melalui cara ini, pelajar akan merasakan mereka diterima, dihormati, serta dihargai oleh anggota lain dalam komuniti yang kecil dan mereka ada hak milik keanggotaan dalam komuniti tersebut.  Secara tidak langsung, proses pengajaran pembelajaran berjalan dengan baik, harmonis, lancar, dan berkesan  kerana masing-masing individu telah dapat memenuhi keperluan kehendaknya.
 

Keperluan Penghargaan Kendiri  

Satu unsur besar dalam pembinaan konsep kendiri adalah penerimaan. Penerimaan oleh keluarga, guru dan rakan sebaya amatlah penting. Penerimaan bermaksud menghargai sifat-sifat istimewa individu  sebagai manusia unik yang bebeza dengan individu lain dari segi sikap, pengetahuan dan kemahiran.Penerimaan bererti memberi peluang kepada individu belajar menerima diri mereka sendiri. Penerimaan rakan sebaya penting supaya mereka tidak merasa tersingkir. 

Murid yang diterima kerap kali memperolehi prestasi akademik yang tinggi berbanding individu yang tidak diterima rakan sebaya. Murid yang diterima merasai diri mereka dihargai, dikasihi dan bernilai. Oleh itu mereka dapat berinteraksi secara positif membincangkan masalah pembelajaran dalam kumpulan. Guru perlu menyediakan aktiviti seperti projek-projek bagi setiaap murid supaya mereka dapat berdamping dan mendampingi murid lain.  

Setiap individu memerlukan penilaian yang tinggi dan stabil tentang diri mereka.  Bagi memenuhi kehendak atau membolehkan perkara ini berlaku, terlebih dahulu seseorang itu perlu menghormati dirinya sendiri dan berusaha pula menjadikan dirinya dihargai oleh orang lain.   

Faktor yang penting ialah keperluan ini dapat dipenuhi apabila seseorang itu mempunyai keyakinan diri dan kebebasan, juga pengiktirafan, perhatian, dan penilaian diri orang lain.  Konsep ego seseorang itu berkait rapat dengan perasaan penghargaan diri.  Berdasarkan Saedah, Zainun, dan Tunku Mohani (1996 : 13) mengungkap kata-kata Kubiniec, 1970, ‘Orang yang mempunyai konsep diri yang kuat lebih berkemungkinan mencapai kejayaan akademik  Ini bertepatan sekali jika dihubungkaitkan dengan diri seseorang pelajar itu.  

Rasa ingin tahu mempunyai pertalian yang erat untuk memenuhi kehendak ini.  Rasa ingin tahu ini juga akan menggerakkan pelajar tersebut mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang menarik perhatian mereka.  Keinginan ini juga mendorong pelajar untuk belajar dan mencari pengetahuan dengan membaca buku, mentelaah, menjalani proses pembelajaran atau mencuba berbagai-bagai perkara yang belum dialaminya.   

Oleh itu menjadi tugas seseorang guru memberikan tugasan, yang sesuai untuk diterokai serta yang mampu dan boleh dilaksanakan oleh pelajar.  Pelajar akan merasakan diri mereka penting apabila sesuatu tugasan yang diberi dapat dilaksanakan dengan sebaiknya.   

Ini dapat memupuk diri pelajar untuk lebih berkeyakinan seterusnya keinginan dan minat mereka untuk terus belajar dan berjaya makin meluap-luap.  Seseorang guru juga perlu berusaha dan memastikan  jangan ada pelajarnya yang gagal atau tercicir kerana mereka ini akan merasakan penghargaan dirinya amat rendah. 
 

Keperluan Penyempurnaan Kendiri

Konsep kendiri adalah pengertian atau kefahaman seseorang terhadap dirinya sebagai individu yang asing yang memiliki satu ciri-ciri yang unik atau istimewa (Shaffer,1985 ).Ia membawa maksud bagaimana seseorang individu itu berpendapat dan menganggap dirinya. Penyempurnaan kendiri pula bermaksud apa yang seseorang itu boleh jadi, ia mesti jadi, iaitu potensinya dilahirkan.  Anggapan dan pendapat itu adalah berasaskan kepekaan dan kesedaran tentang kekuatan dan kelemahannya.Kesedaran itu pula lahir daripada maklum balas, gerakbalas atau preaksi individu lain disepanjang pergaulan, sosialisasi atau interaksi dengan individu lain.  

Cohen (1959) menjelaskan bahawa orang yang mempunyai konsep kendiri yang tinggi dikonsepsikan sebagai orang yang menyukai atau menghargai dirinya dengan melihat dirinya berkebolehan  dalam hubungan dengan dunia luar. Manakala mereka yang mempunyai konsep kendiri yang rendah pula melihat dirinya sebagai orang yaang membenci dan tidak menghargai dirinya.Iaitu seseorang yang tidak berkebolehan untuk berhubung secara berkesan dengaan persekitarannya.

Peringkat penyempurnaan kendiri ini adalah peringkat yang paling tinggi dan hanya diperolehi apabila semua keperluan peringkat bawah itu telah dipenuhi.  Demikian pula mengikut Atan Long (1976 : 148) daripada Maslow (1970),  keperluan untuk penyempurnaan kendiri itu adalah keperluan yang menjadi kemuncak atau yang tertinggi di dalam peringkat sistem keperluan manusia.   

Keperluan ini hanya dapat dicapai setelah seseorang itu memenuhkan keperluan lain yang terdapat pada peringkat yang lebih bawah di dalam sistem keperluan tadi.  Menurutnya lagi, keperluan penyempurnaan diri ini merupakan pemenuhan keseluruhan keperluan manusia. 

Ini bermakna seseorang yang telah mencapai peringkat ini telah dapat memenuhi keperluan untuk mendapatkan keindahan dan estetika; ia telah dapat dengan sepenuhnya akan makna hidup; ia dapat menerima keadaan dirinya dan orang lain; ia merasakan gembira tentang nikmat hidup dan telah menggunakan kebolehannya dengan semaksimanya.  

Penerimaan diri berlaku melalui sosialisasi dengan individu lain. Sekiranya individu itu diterima oleh orang lain, dia juga akan menerima dirinya. Penerimaan diri boleh mempengaruhi tindak tanduk individu dalam menghadapi  cabaran hidup ini. Manakala perhargaan diri pula bermaksud sikap penerimaan atau tidak penerimaan individu terhadap dirinya.  

Individu yang tinggi penghargaan dirinya selalu berkebolehan membenteras dan mengatasi kegawatan persenoliti serta kurang upaya mengendalikan masalah yang timbul dalam hidupnya. Untuk membina konsep kendiri yang positif ibu pada dan para pendidik perlu memberi dorongaan, bantuan dan sokongan kepada murid.  

Bantuan kemudahan dan sokongan moral perlu dalam pembelajaran mereka. Ibu bapa dan pendidik juga perlu  menyediakan segala jenis pengalaman hidup untuk membantu murid mengembangkan bakat atau potensi mereka. Dalam meniti arus kehidupan untuk membantu murid mengembangkan bakat  atau potensi mereka.  

Di sekolah, terdapat banyak ruang atau peluang-peluang yang diberi atau disediakan kepada pelajar-pelajar untuk mencapai peringkat penyempurnaan kendiri ini seperti pemilihan aktiviti oleh pelajar sendiri, rancangan belajar yang bebas juga sesi bimbingan kaunseling.  

Melalui aktiviti-aktiviti tersebut pelajar dapat memilih jenis pengetahuan atau kemahiran yang mereka kehendaki dan mereka juga bebas menggunakan masa untuk mengembangkan pengetahuan atau kemahiran itu  Apabila pelajar berusaha untuk mencapai peringkat penyempurnaan kendiri, maka mereka mesti belajar dengan tekun, bersungguh-sungguh, serta melipatgandakan usaha melalui arah yang tegas dan berdisiplin.  Di samping itu pelajar juga perlu mengetahui had aktiviti mereka.  Dalam membantu para pelajar berjaya mencapai sehingga peringkat ini, guru perlu memainkan peranannya. 

Guru harus membantu menyuburkan minat, bakat, juga kebolehan pelajar dengan menjadi pembimbing atau fasilitator kepada mereka.  Dengan ini pelajar dan guru berjalan seiringan dalam memenuhi satu matlamat.  Kesan daripada itu proses pengajaran serta pembelajaran dapat ditingkatkan seterusnya mendatangkan manfaat kepada semua pihak. 
 

Keperluan Mengetahui  

Keperluan mengetahui adalah berkaitan dengan perasaan ingin tahu sesuatu perkara. Ia berhubung juga dengan keperluan mencari, menyusun serta menganalisis sesuatu maklumat. Untuk mengetahui sesuatu perkara, seseorang itu mestilah berusaha mencari jawapan mengenai makna kehidupannya dan tentang kewujudan dirinya.   Dalam konteks sekolah, guru mestilah sentiasa mengajar dengan cara ikuiri penemuan dan kajian supaya semua pelajar dapat melibatkan diri dalam proses mencari maklumat dan pemikiran reflektif. 
 

Keperluan Estetik  

Keperluan estetik adalah merujuk kepada keperluan manusia untuk memiliki dan memahami keindahan dan kecantikan dalam dirinya.  Salah satu untuk memiliki perasaan tersebut adalah dengan cara memiliki baranganyang cantik dan mempunyai unsur-unsur kesenian dalam dirinya.     

Akibat keperluan ini manusia sanggup membelanjakan beratus malahan beribu ringgit untuk memiliki barangan yang indah . Dalam konteks sekolah pula, pelajar perlu digalakkan supaya lebih melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang dapat mengembangkan otak kanan mereka seperti dalam bidang drama, muzik dan sebagainya. 
 

KEPERLUAN PELAJAR
CONTOH
FISIOLOGI
(Keperluan asas untuk diri atau fizikal seseorang)
Makanan berzat
KESELAMATAN
(Keperluan untuk merasakan diri lebih selesa dan dilindungi)
Keselamatan dalam kelas
KEPERLUAN KASIH SAYANG
(Keperluan untuk memperoleh hubungan yang mesra, kasing saying dan perasaan diri)
Hubungan baik dan mesra antara pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan guru di sekolah
KEPERLUAN PENGHARGAAN KENDIRI
(Bagaimana diri mereka diterima dan dihargai oleh orang lain)
Penerimaan oleh guru dan rakan sebaya.

Aktiviti  yang dijalankan yang melibatkan mereka sentiasa berdamping antara satu sama lain.
KEPERLUAN PENYEMPURNAAN KENDIRI
(Apa yang seseorang itu boleh jadi, ia mesti jadi iaitu potensinya dilahirkan)
Peluang-peluang  kepada pelajar untuk memenuhi keseluruhan kesempurnaan kendiri seperti kebebasan untuk memilih aktiviti kokurikulum yang diminati di sekolah, rancangan belajar yang bebas dan fleksibel dan adanya sesi bimbingan kaunseling.
KEPERLUAN MENGETAHUI
(Berkaitan perasaan ingin tahu sesuatu perkara)
Aktiviti pembelajaaran yang berkaitan inkuiri penemuan dan kajian yang bertujuan supaya pelajar dapat melibatkan diri dalam proses mencari maklumat dan pemikiran reflektif.
KEPERLUAN ESTETIK
(Keperluan manusia untuk memiliki dan memahami keindahan dan kecantikan dalam dirinya)
 
Menggalakkan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti yang dapat mengembangkan otak kanan seperti dalam bidang drama, muzik, tarian dan lain-lain.

 
Rumusan 

Maslow menyifatkan keperluan manusia dapat ditunjukkan dalam hierarki piramid, iaitu dari keperluan paling asas yang mendesak yang perlu dipuaskan terlebih dahulu sebelum seseorang itu memberikan perhatian mereka kepada keperluan seterusnya yang lebih tinggi.Tiada satu pun daripada karya-karya yang diterbitkan menjelaskan heirarkinya secara visual. Gambarajah Piramid yang menggambarkan hierarki keperluan Maslow mungkin telah dilakukan oleh sebuah penerbit buku teks psikologi sebagai alat ilustrasi. 

Piramid ini kini menjadi ikon yang sering dijadikan ilustrasi yang peling mudah dalam memahami kepelbagaian keperluan manusia, fizikal dan psikologi, kerana berupaya menjelaskan teori keperluan Maslow, dan mungkin memberikan satu gambaran bahawa hierarki keperluan adalah satu turutan perkembangan psikologi manusia yang tetap dan rigid.

Namun, bermula dengan penerbitan pertama teori beliau pada tahun 1943, Maslow menyifatkan keperluan manusia sebagai agak rencam di mana banyak keperluan yang wujud dalam seseorang secara serentak, dan tidak secara urutan. Model hierarki keperluan manusia mencadangkan bahawa keperluan manusia itu hanya akan dapat dipenuhi mengikut tahap pada satu-satu masa. Perkara inilah yang perlu difahami oleh guru-guru di sekolah supaya perkembangan pembelajaran murid dapat diselarikan dengan keperluannya sebagai seorang individu sama ada dalam aspek fizikal mahupun psikologi kerana memberi kesan kepada perkembangan pembelajaran mereka.
 

No comments: