Friday, May 19, 2017

Matlamat Strategik Johor Showcase

Selaras dengan aspirasi PPJ untuk menjadikan Johor sebagai Johore Showcase maka semua kepimpinan sekolah dalam negeri Johor khususnya di PPD Kulai perlu mengambil langkah rapid execution, strong implementation bagi empat matlamat strategik Johore Showcase dalam bentuk pelan tindakan sekolah masing-masing;


MATLAMAT STRATEGIK 1 :
MENGHASILKAN KEPIMPINAN PEMBELAJARAN ABAD KE-21

SUB MATLAMAT STRATEGIK
STRATEGI
PROGRAM
1) Pemimpin Pembelajaran Abad Ke-21
-  Meningkatkan kompetensi kepimpinan berkaitan dengan pembelajaran abad ke-21
- Memperkasakan Pembangunan Profesionalisme Guru secara berterusan (school based)
- Latihan kepimpinan 
  yang berkaitan
- Kolaborasi melalui PLC
  di sekolah
- Profesional Learning
  Partner (PLP)
2) Key Player Pembelajaran Abad Ke-21
-  Mewujudkan sistem pemantauan dan maklumbalas yang mantap
-  Mewujudkan sistem sokongan kepada guru-guru
- Pemantauan
- Performance tracking
- Komunikasi dan
  maklumbalas
- Bimbingan/ Pementoran
- Turun padang
3) Pemimpin Berimpak Tinggi
Melaksanakan proses penyelesaian masalah dan membuat keputusan secara kolaboratif berasaskan data
Menguruskan data dengan berkesan dan mudah diakses oleh semua warga
- Dialog prestasi
- War Room berkesan 
- Kad kemajuan
  (score card)
- Dashboard

MATLAMAT STRATEGIK 2 :
MENGHASILKAN GURU YANG KOMPETEN DENGAN PEMBELAJARAN ABAD KE-21

SUB MATLAMAT STRATEGIK
STRATEGI
PROGRAM
1) Pemimpin Pedagogi Abad ke-21
2) Pemimpin Pembelajaran
Bilik Darjah

3) Fasilitator
-   Perancangan  Pengajaran
-   Persekitaran Pembelajaran  yang Positif 
-   Pentaksiran Pembelajaran
-   Pembelajaran Kolaboratif  dan koperatif
-   Kemahiran Menyoal dan   Berfikir
-   Strategi mengenalpasti   Kecerdasan Pelbagai
-   Memperkasakan Kemahiran Refleksi kendiri
-   PLC dengan Sekolah   Amanah
-   PLC dengan SISC+
-   Galeri Hasil Kerja Murid
-   Budaya Kelas Penyayang
-   Lesson Study
-   Project based learning
-   Pembelajaran Interaktif   Berkesan ( VLE, GEG dll )
-   KBAT menggunakan alat  berfikir
-   Pengurusan MIQ (Tahap Kecerdasan Pelbagai )
 -  Refleksi Pelajar

MATLAMAT STRATEGIK 3 :
MENGHASILKAN MODAL INSAN YANG BERKUALITI

SUB MATLAMAT STRATEGIK
STRATEGI
PROGRAM
1) Aspirasi pengetahuan

Menjadikan murid sebagai active learners
Pembelajaran  berpusatkan pelajar dan fun learning

2) Aspirasi Kemahiran Berfikir

Memantapkan  ilmu berfikir

KBAT dalam P&P

3) Kemahiran Memimpin

Meningkatkan kemahiran  kepimpinan

Immersion kepimpinan  murid

4) Kemahiran Dwibahasa

Meningkatkan kemahiran dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
Program melibatkan penggunaan komunikasi secara berkesan
5) Etika dan Kerohanian

Memantapkan IESQ

Aktiviti bagi memantapkan IESQ murid
6) Identiti Nasional
Memperkasa Jati Diri
Penerapan  semangat petriotisme

MATLAMAT STRATEGIK 4 :
MENINGKATKAN TAHAP KECEKAPAN DALAM AMALAN PENGURUSAN SELARAS DENGAN KEPERLUAN PENDIDIKAN ABAD KE-21

SUB MATLAMAT STRATEGIK
STRATEGI
PROGRAM
1) Pengurusan Kualiti
-  SPSK
-  SKPA


2) PLC
-  Dialog Prestasi
-   Menggunakan  Sumber Data dan Eviden Sebagai Budaya Dalam  Menjadikan Pengurusan  Sekolah Berkesan
-   Meningkatkan Kompetensi Sumber Manusia.
-   Melaksanakan Amalan Terbaik Sekolah Amanah
-  Mempertingkat Prestasi Dalam Semua Bidang
-   Mempertingkatkan      Kompetensi Pemimpin
-   Membangun Rancangan       Pemajuan Sekolah
-   Mempertingkat Kemahiran       SKPM
-  Memantapkan SPSK
-   Memperkasa Pengurusan       Intervensi
-   Bengkel Analisis dan Pengurusan Data
-   CPD berasaskan "Need Analysis"
-   Lawatan Penandarasan
-   Modul Berkaitan
-   Dialog Prestasi SPR Berfokus di daerah dan sekolah.
-   Tatacara Dialog Prestasi
-   Modul Bimbingan  Pemimpin Sekolah   Prestasi Rendah
-   Latihan Kepimpinan
-   Penggunaan Alat Pemajuan Sekolah yang signifikan
-   Bengkel Kerja Kemahiran SKPM
-   Pemantauan berkala (PDCA)
-   Intervensi Berimpak Tinggi

MATLAMAT STRATEGIK 5 :
MENINGKATKAN AMALAN PERKONGSIAN PINTAR

SUB MATLAMAT STRATEGIK
STRATEGI
PROGRAM
1) PIBG  Dinamik
Meningkatkan sarana ibu bapa dan komuniti setempat dengan sekolah untuk kemenjadian  murid
-   Sistem  penyebaran maklumat  berkesan bagi memastikan ibu bapa jelas mengenai kemajuan anak-anak mereka.
-   Penglibatan ibu bapa dan komuniti  untuk menyokong kemajuan pembelajaran anak-anak .
-   Tambahnilai terhadap program-program yang melibatkan ibu bapa.
2) Jaringan
Memperkasakan jaringan sekolah dengan badan korporat/ swasta/ngo bagi meningkatkan pendidikan murid
Perkongsian pintar
-  internship
-  motivasi
3) Jalinan
Memperkukuhkan jalinan sekolah dengan institusi pendidikan bagi
-   Penandaarasan
-   Mentor-mentee
-   Immersion
-   Perkongsian amalan terbaik
-   Live lab- Pembelajaran Abad ke 21
4) Pengantarabangsaan
Meningkatkan hubungan pengantarabangsaan  untuk kemajuan murid
-   Penandaarasan mengikut niche area
-   Pertukaran pelajar
-   Guru sukarelawan
-   Perhubungan berterusan dan bermakna secara:
 5) Alumni
Meningkatkan hubungan alumni dengan sekolah untuk kemajuan murid
-  Sumbangan yang berterusan oleh bekas murid untuk meningkatkan kemenjadian murid

MATLAMAT STRATEGIK 6 :
MENINGKATKAN KEMUDAHAN BILIK DARJAH
BAGI MEMENUHI KEPERLUAN PENDIDIKAN ABAD KE-21

SUB MATLAMAT STRATEGIK
STRATEGI
PROGRAM
1) Bilik Darjah Abad
ke- 21
-  Menyediakan prasarana dan kemudahan bilik darjah terlibat.
-  Meningkatkan akses internet.
-  Menukar persepsi bilik darjah dari tempat guru mengajar kepada tempat murid belajar.
-  Menyediakan pakej model bilik darjah abad ke-21 untuk tujuan menyebar luas.
-   Lawatan penanda aras ke live lab sekolah yang telah melaksanakan program bilik darjah abad ke-21.
-   Ubahsuai /naik taraf kemudahan bilik darjah sekolah.
-   Penyelenggaraan prasarana.
-  Gantian perabot.
-   Satu sekolah sekurang-kurangnya satu bilik darjah abad ke 21


No comments: