Friday, August 25, 2017

Empat komponen Utama Program Transformasi Daerah (DTP)


Program  Transformasi  Daerah  berteraskan  konsep  sokongan  dan akauntabiliti dengan empat komponen utama.


1. Mengupaya kepimpinan tempatan

Pada sukuan yang pertama ia menyentuh mengenai peranan KPM dalam mengupaya kepimpinan tempatan. Dalam konteks ini, KPM telah menyemak semula peranan dan tanggungjawab sedia ada bagi menyediakan saluran penyampaian yang lebih jelas dari peringkat pusat ke peringkat sekolah. Peranan JPN dan PPD telah berubah akan ditentukan semula bagi memberikan lebih banyak hak kepada mereka membuat keputusan dan berinteraksi secara langsung dengan sekolah. Peningkatan keluwesan operasi ini membolehkan JPN dan PPD menyesuaikan dasar dan program yang lebih menepati keperluan khusus sekolah mereka.

Kementerian  mengekalkan  fungsi  penggubalan  dasar  dan  perancangan makro. Jabatan Pendidikan Negeri memberi tumpuan kepada penyelarasan dan penyampaian rancangan, menjadi penghubung yang penting antara penggubal dasar dengan pelaksana di peringkat bawah. Sementara itu Pejabat Pendidikan Daerah pula bertindak sebagai rakan pembantu dan pemantau sekolah.

2. Memberi sokongan kepada organisasi yang paling memerlukan

Sukuan yang kedua komponen DTP menyentuh mengenai peranan KPM, JPN dan PPD memberi sokongan kepada organisasi sekolah yang paling memerlukan. Berdasarkan analisis data dan punca masalah, PPD membangunkan intervensi  dan  penyelesaian  setempat  yang  menepati  keperluan  sekolah untuk menangani pelbagai isu dan cabaran. Jawatan. Rakan   Peningkatan   Sekolah (SIPartners+)   diwujudkan   untuk memberi bimbingan dan sokongan kepada Pengetua dan Guru Besar ke arah peningkatan kualiti kepimpinan dan pengurusan organisasi. Jawatan Pembimbing Pakar Peningkatan Sekolah (SISC+) diwujudkan untuk membimbing guru ke arah peningkatan kualiti pengajaran, dan meningkatkan kefahaman dasar, kurikulum baharu dan pentaksiran kepada guru yang dibimbing.

3. Menambat akses, kualiti, dan ekuiti

Komponen yang ketiga DTP menyentuh aspek akses, kualiti dan ekuiti pendidikan. Transformasi pendidikan yang dirancang dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia disusun mengikut tiga gelombang seiring dengan penambahbaikan keupayaan dan kebolehan sistem serta berasaskan objektif yang bersasaran dan jelas.

Semua daerah dan sekolah kekal sejajar dengan keutamaan strategik Kementerian dengan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) yang standard. Satu pangkalan data pendidikan bersepadu diwujudkan supaya analisis prestasi sehingga peringkat sekolah boleh dicapai dengan cepat melalui papan pemuka (dashboard) bersepadu.

Penilaian  Kecemerlangan  PPD  diadakan  untuk  mengenalpasti tahap dan potensi PPD dari aspek kepimpinan, pengurusan organisasi dan keberhasilan. Penilaian ini dilaksanakan untuk mengenal pasti amalan terbaik dan aspek penambahbaikan berterusan dalam kalangan PPD supaya sokongan dan intervensi berfokus boleh disalurkan kepada PPD yang paling memerlukan.

4. Disiplin pemantauan, penyelesaian masalah, dan pengambilan tindakan

Dialog  prestasi  diwujudkan  sebagai  mekanisme  pemantauan  pada setiap peringkat bagi memastikan sekolah, daerah dan negeri berada pada landasan yang betul. Dialog prestasi membincangkan prestasi pendidikan berdasarkan data dan fakta bagi mengenal pasti kekuatan dan kelemahan, diikuti dengan semakan  semula  pelan  pelaksanaan  serta  disusuli  dengan  tindakan yang mantap dan berfokus bagi mencapai sasaran KPI.

No comments: