Monday, October 16, 2017

Sepintas Lalu Mengenai Program Imersif Tinggi (The Highly Immersive Programme / HIP)

Program Imersif Tinggi (HIP) adalah satu program yang diperkenalkan di bawah dasar MBMMBI yang akan meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris pelajar melalui peningkatan pendedahan kepada Bahasa Inggeris. Ia juga bertujuan untuk memupuk tingkah-laku yang positif terhadap pembelajaran dan penggunaan Bahasa Inggeris. HIP adalah sejajar dengan aspirasi murid yang diketengahkan di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 dan menyokong lima anjakan dalam PPPM seperti berikut; 
 

https://drive.google.com/drive/folders/0B1CWnQhTT5h6M0NNQkxGaUFXb0U?usp=sharing
(Klik pada ikon untuk muat turun bahan)

1.   Menyediakan akses yang saksama kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.
2.    Memastikan setiap kanak-kanak mahir dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris 
    dan digalakkan untuk mempelajari Bahasa tambahan.  
3.    Membangunkan rakyat Malaysia yang berasaskan nilai-nilai.
4.    Mewujudkan kerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta.
5.   Memperkasakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyesuaikan penyelesaian berdasarkan
    keperluan.

HIP bukanlah program yang baru kerana ia mengukuhkan lagi Pekeliling 1999 (Pekeliling Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris di Sekolah tahun 1999) yang menyatakan bahawa semua sekolah hendaklah mengadakan aktiviti sokongan Bahasa Inggeris bagi pelajar-pelajar untuk meningkatkan masa pendedahan mereka kepada Bahasa Inggeris. HIP melengkapi falsafah pendidikan negara yang menegaskan bahawa; 

"Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara


(Falsafah pendidikan Kebangsaan, 1996)  
 

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (1996), pendidikan di Malaysia bertujuan melahirkan pelajar yang holistik serta berdaya saing dalam abad ke-21. Ini memerlukan pembentukan individu yang berwibawa untuk memenuhi permintaan ekonomi global di mana Bahasa Inggeris digunakan sebagai kaedah komunikasi antarabangsa.  

Bagi memastikan setiap individu yang kompeten dalam penggunaan Bahasa Inggeris, terdapat keperluan untuk memulakan persekitaran yang kaya dengan Bahasa Inggeris secara mendalam di sekolah-sekolah. Dalam memastikan keberhailan pelajar, perkongsian antara sekolah-sekolah, ibu bapa dan komuniti adalah sama penting dalam mempercepatkan penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan pelajar di Malaysia. Ternyata, perkongsian antara ibu bapa dan komuniti telah membuktikan kemempuannya untuk meningkatkan pembangunan penguasaan Bahasa Inggeris di luar persekitaran sekolah.  

HIP membolehkan persekitaran yang kaya dengan Bahasa Inggeris dibangunkan untuk pelajar-pelajar. Dalam persekitaran sedemikian, pelajar secara terarah dan berulang akan lebih terdeah kepada penggunaan Bahasa Inggeris melalui pelbagai aktiviti Linguistik berkualiti tinggi sama ada di dalam dan luar bilik darjah (Bunce, 1995).


HIP juga berhasrat untuk melibatkan diri dan memberi kuasa kepada pemimpin sekolah, guru-guru, pelajar, ibu bapa dan masyarakat untuk mencontohi amalan-amalan terbaik dalam meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris dan untuk mengamalkan amalan-amalan ini melalui perkongsian, pembelajaran dan sokongan. Hasil yang disasarkan oleh HIP untuk semua sekolah dan pelajar termasuk peningkatan tahap imersif diri penggunaan Bahasa Inggeris di sekolah-sekolah, penerimaan positif terhadap kepentingan mempelajari dan menguasai Bahasa Inggeris dan meningkatkan tahap kecekapan keseluruhan Bahasa Inggeris.
 
HIP adalah berdasarkan pendekatan keseluruhan sekolah, yang melibatkan kepimpinan sekolah, guru-guru, pelajar, ibu bapa dan komuniti. Pendekatan ini adalah untuk memperkasakan sekolah-sekolah, dilakukan oleh sekolah-sekolah dan untuk sekolah-sekolah. Sekolah akan dibekalkan dengan kit untuk membimbing mereka ke arah Perancangan aktiviti lebih bermatlamat, berdasarkan konteks tempatan dan keupayaan mereka. Satu mekanisme sokongan juga ditanam di Daerah, Negeri dan peringkat kebangsaan untuk menggalakkan sekolah-sekolah untuk berkongsi, belajar dan menyokong antara satu sama lain dalam pelaksanaan aktiviti-aktiviti HIP.
 
FAKTOR-FAKTOR ASAS 

Kejayaan daripada HIP sebahagian besarnya bergantung kepada kombinasi empat faktor-faktor asas di bawah: 
  • Kepimpinan sekolah
  • Guru-guru
  • Murid
  • Ibu bapa dan komuniti
Faktor-faktor di atas akan diketengahkan berdasarkan amalan-amalan yang terbukti di sekolah-sekolah model yang telah berjaya dalam membangunkan persekitaran pembelajaran untuk pelajar Bahasa Inggeris secara imersif tinggi. Setiap faktor memainkan peranan yang sangat kritikal dalam menyokong proses pembelajaran pelajar dan adalah penting ke arah peningkatan hasil pembelajaran pelajar. Peranan yang dimainkan oleh setiap faktor di atas dihuraikan seperti di bawah; 

Kepimpinan Sekolah 

Kepimpinan sekolah bertindak sebagai sebuah sauh dalam menerajui sekolah secara aktif, mewujudkan persekitaran yang Bahasa Inggeris yang imersif. Kepimpinan sekolah adalah berperanan sebagai peneraju dan pendorong yang secara berterusan mengambil tanggungjawab atas prestasi Bahasa Inggeris di sekolah. 

Kepimpinan di sekolah secara strategik membuat perancangan bagi pelaksanaan dan kelestarian program bahasa dalam lingkungan sekolah dan memastikan program  Bahasa Inggeris disusun dengan berkesan untuk memberi impak terhadap hasil pelajar dengan cara yang positif . 

Kepimpinan sekolah juga mewujudkan satu rangkaian komunikasi dengan ibu bapa dan masyarakat, dengan memastikan mereka untuk menyumbang ke arah kejayaan dalam menganjurkan program-program berkaitan bahasa dalam sekolah. 

Guru 

Guru-guru Bahasa Inggeris memainkan peranan yang penting dalam pelaksanaan semua program Bahasa Inggeris dalam sekolah. Guru-guru menyokong kepimpinan  sekolah mewujudkan persekitaran dwibahasa yang kaya. Guru-guru bertindak sebagai role model penggunaan Bahasa Inggeris dan membina persekitaran Bahasa Inggeris yang imersif kepada murid-murid dan secara sistematik mendedahkan mereka kepada penggunaan Bahasa Inggeris dan aktiviti bahasa dalam dan luar bilik darjah.  

Guru-guru Bahasa Inggeris menjalankan pengajaran dan pembelajaran dengan menerapkan amalan-amalan terbaik yang berdasarkan keperluan pelajar secara berkesan. Guru-guru mata pelajaran yang lain adalah memainkan peranan penting yang sama dengan menganjurkan dan melaksanakan program-program Bahasa Inggeris, acara dan aktiviti-aktiviti dalam dan luar sekolah. Mereka membantu dalam mencipta alat-alat dan bantuan yang diperlukan untuk pelaksanaan aktiviti ELT yang berkesan. 

Murid

Pelajar merupakan fokus utama bagi program ini. Peranan pelajar ialah untuk mengendalikan proses pembelajaran peribadi dan pembangunan. Pelajar mengembangkan rasa kepemilikan dalam pembelajaran Bahasa Inggeris melalui sukarelawan dan penglibatan aktif dalam aktiviti-aktiviti Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh pihak sekolah. 

Sifat ini akan membolehkan pelajar untuk membina keyakinan dan motivasi dalam penggunaan bahasa Inggeris, membawa kepada peningkatan kecekapan dalam jangka panjang. Pelajar akan sentiasa mendapatkan sokongan daripada guru-guru, ibu bapa dan masyarakat dalam mencapai matlamat di atas. Pelajar menyediakan maklum balas untuk memastikan penambahbaikan yang berterusan dari HIP di sekolah.

Ibu bapa dan komuniti
 
Ibu bapa dan masyarakat memainkan peranan penyokong yang menyumbang dalam mewujudkan persekitaran Bahasa Inggeris. Kepakaran dan sokongan berterusan diperluka untuk memastikan keberkesanan dan kesinambungan program ini. Mereka bekerja bergandingan tangan dengan kepimpinan sekolah dan guru-guru dalam menyokong semua aktiviti-aktiviti Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh pihak sekolah.


 

No comments: