Sunday, September 4, 2016

Pembangunan Individu Pemimpin Sekolah melalui Program SIPartner+

Oleh;
Haji Shamsudin bin Haron,
Pegawai SIPartner+ PPD Kluang

Era kemajuan Negara terkini menyaksikan pendidikan bergerak seiring untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang berilmu, berpotensi, dan berdaya saing dalam menghadapi cabaran globalisasi masa kini. Demi merealisasikan matlamat mencapai tahap negara maju pada tahun 2020, kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah mengorak langkah untuk menangani pelbagai isu dan masalah dalam sistem sedia ada. Banyak aspek penting dalam pendidikan telah diubah dan diperbaiki atau diperbaharui. Langkah tersebut diambil bagi memastikan rakyat Malaysia sentiasa mendapat perkhidmatan pendidikan yang berkualiti.

Antara program pembangunan dan transformasi pendidikan kerajaan yang baru adalah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. Pelan ini tidak ubah seperti satu referendum bersejarah yang melambangkan cita-cita dan pengharapan rakyat terhadap sistem pendidikan negara. Ia bertujuan untuk memacu pendidikan negara ke arah pendidikan yang berkualiti dan bertaraf antarabangsa (KPM, 2013).

Pelan pembangunan ini adalah satu dokumen komprehensif dengan pernyataan dasar yang bukan sahaja mengenalpasti bidang-bidang keutamaan dan meletakkan sasaran-sasaran yang hendak dicapai, malah turut menyenaraikan inisiatif-inisiatif penting yang akan dilaksanakan, melakar pelan tindakan yang jelas, dan menetapkan jangkamasa tertentu untuk mencapai setiap sasaran yang ditetapkan (Sufaat Tumin, 2013).

Untuk mempercepat penambahbaikan prestasi murid secara berkesan, berterusan dan menyeluruh, KPM  memberi tumpuan kepada aspek yang memberi impak besar kepada prestasi murid seperti kualiti guru dan kepimpinan pengurusan sekolah. Hal ini dinyatakan dengan jelas dalam 9 Bidang Keutamaan dan 11 Anjakan yang terkandung dalam PPPM 2013-2015 (KPM, 2013). KPM telah merancang untuk melaksanakan PPPM 2013-2015 dalam tiga fasa atau gelombang.

Gelombang Pertama pelaksanaan, iaitu dari tahun 2013 hingga 2015 ini bermatlamat untuk mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan memberi fokus kepada kemahiran utama. Bagi mempercepatkan peningkatan prestasi sekolah dan mengurangkan jurang pencapaian antara sekolah, Program Transformasi Daerah atau District Transformation Program (DTP) dijadikan satu inisiatif utama bagi menyediakan sokongan dan intervensi yang menjurus kepada sekolah.

Bagi tujuan ini, dua pasukan jurulatih yang dikenali sebagai School Improvement Partner (SIPartner+) dan School Improvement Specialist Coach (SISC+) telah dilantik di setiap Pejabat Pendidikan Daerah (PPD). Setiap pegawai SIPartner+ ditugaskan menjadi jurulatih dan mentor kepada 25 hingga 30 orang pemimpin sekolah. Sementara itu, SISC+ bagi subjek Matematik, Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris pula bertanggungjawab membimbing 15 hingga 20 orang guru dalam meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran (P&P) subjek masing-masing (KPM, 2014).

Projek rintis DTP telah dilaksanakan di Kedah (8 daerah) dan Sabah (24 daerah) dari Jun 2012 hingga Disember 2013. Sementara itu, peluasan program kesemua daerah di seluruh negara melibatkan 106 buah PPD yang dilaksanakan sepenuhnya pada awal tahun 2014 dimulai dengan proses pemilihan dan pelantikan  SIPartner+ dan SISC+ pada akhir 2013 (KPM, 2013). 

Adalah menjadi harapan, dengan berakhirnya pelaksanaan fasa pertama atau Gelombang 1 pada tahun 2015, PPD telah dapat memainkan peranan secara cekap dan berkesan dalam memberi sokongan kepada pemimpin sekolah dan guru-guru untuk meningkatkan pencapaian sekolah mereka (KPM, 2012). Hal ini kerana, matlamat Glombang 2 untuk memacu peningkatan sistem hanya akan terlaksana sekiranya matlamat Glombang 1 telah tercapai.

Program SIPartner+ merupakan satu inisiatif utama dalam DTP bagi memberi bimbingan dan sokongan kepada pemimpin sekolah dalam membangunkan organisasi sekolah yang mereka pimpin. Melalui program ini, para pemimpin sekolah tidak akan berasa keseorangan dalam memimpin dan memajukan sekolah mereka. Implikasinya, mutu perkhidmatan yang mereka berikan akan meningkat. 

Hal ini dibuktikan oleh beberapa kajian yang telah dilaksanakan oleh para sarjana yang menunjukkan bahawa pencapaian pelajar adalah pada tahap yang lebih baik di sekolah-sekolah yang dipimpin oleh pengetua yang mendapat bantuan dan sokongan dari pihak luar (Fullan, 2001; Schlechte, Yssel dan Merbler, 2005).

Atas tujuan ini, jawatan pegawai SIPartner+ telah diwujudkan mulai akhir tahun 2012 (projek rintis). Ia merupakan satu jawatan hakiki sepenuh masa yang diwujudkan bagi membantu meningkatkan kualiti pengurusan dan pentadbiran sekolah. Mereka yang dilantik berfungsi sebagai rakan pembimbing kepada pengetua dan guru besar di sekolah. Sebagai rakan pembimbing, pegawai SIPartner+ bertanggungjawab membangunkan profesionalisme pemimpin sekolah berasaskan tempat kerja.

Program SIPartner+ yang dilaksanakan sepenuhnya mulai tahun 2014 merupakan kesinambungan dari Program SIPartner yang dilaksanakan oleh IAB sebelum ini. Pada asalnya, program yang dipanggil SIPartner mula dilaksanakan oleh IAB pada tahun 2010. Menurut IAB (2012), program ini merupakan satu inisiatif dalam agenda Program Pembangunan Prestasi Sekolah atau School Improvement Program (SIP) yang telah dilancarkan pada bulan Mac tahun yang sama. Ramai pensyarah IAB telah dilibatkan menjadi SIPartner.

Jawatan hakiki mereka adalah sebagai pensayarah dan dalam masa yang sama melaksanakan tugas SIPartner (bukan secara sepenuh masa). SIP merupakan usaha komprehensif KPM bagi mencabar, memotivasi dan membantu 480 buah sekolah menengah dan rendah yang berprestasi rendah (berada di band 6 dan 7) seluruh Malaysia melalui usaha membangunkan organisasi sekolah. 

SIPartner yang dilantik bertanggungjawab membantu meningkatkan prestasi sekolah sebelum berakhir sesi persekolahan tahun 2012. Berdasarkan pencapaian sekolah dalam peperiksaan awam, hampir 50 peratus daripada sekolah terlibat telah keluar daripada band 6 dan 7 pada tahun 2010 dan 2011 (IAB, 2012).

Berdasarkan kejayaan program SIPartner dan SIP secara keseluruhan, program ini telah dijadikan sebagai strategi utama dalam DTP melalui Glombang 1 PPPM dengan sedikit ubahsuaian (KPM, 2012).  Bagi membezakannya dengan program SIP yang dikelolakan oleh IAB sebelum ini,  inisiatif  PPPM ini diberi nama program SIPartner+ (KPM, 2012; IAB, 2014). 

Sementara itu, jawatan SIPartner+ merupakan satu jawatan hakiki sepenuh masa yang diwujudkan di setiap PPD. Mereka bertanggungjawab menjadi rakan pembimbing kepada 25 hingga 30 orang pengetua dan guru besar. Projek rintis telah diadakan di negeri Kedah dan Sabah pada tahun 2013, sementara perluasan program ini ke seluruh negeri di Malaysia berlangsung sepenuhnya pada tahun 2014 (KPM, 2014). Peranan utama pegawai SIPartner+ adalah seperti berikut:

i)              Mengadakan lawatan bimbingan kepada pemimpin sekolah
ii)             Melaksanakan program ynag diluluskan oleh pusat
iii)           Melapor, memantau dan memastikan pembangunan pemimpin sekolah
iv)          Melapor isu-isu sekolah kepada pihak atasan dan mengenal pasti intervensi yang diperlukan dalam Pelan Penambahbaikan Sekolah.

Sebagai kesimpulannya, pegawai SIPartner+ bertanggungjawab membangunkan profesionalisme pemimpin sekolah berasaskan tempat kerja. Bagi mencapai tujuan ini, pendekatan leadership coaching digunakan dalam pertemuan bersemuka antara SIPartner+ yang bertindak sebagai coach dan pemimpin sekolah yang bertindak sebagai coachee.  SIPartner+ membantu pemimpin sekolah untuk membangunkan diri mereka sendiri. 

Akhirnya, pemimpin sekolah yang telah membangunkan potensi dirinya itu akan lebih komited untuk membangunkan organisasi sekolahnya (IAB, 2012). Walau bagaimanapun, hasrat ini hanya akan tercapai sekiranya terjalin hubungan secara profesional antara coach dan coachee. Hal ini kerana keberkesanan hubungan yang terjalin akan memberi impak terhadap proses coaching yang dilaksanakan.